Suomenkieli
English language

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Päivitetty 18.11.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Vuokatinmaa Oy
Jäötiönrinteenpolku 3
88610 VUOKATTI
08 633 22 112| sales@vuokatinmaa.com

 1. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Heikkinen
Jäätiönrinteenpolku 3
88610 VUOKATTI
08 633 22 112 | sales@vuokatinmaa.com

 1. Rekisterin nimi

VUOKATINMAA OY-asiakasrekisteri
- Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Vuokatinmaa Oy:n oikeutettujen etujen toimittamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Vuokatinmaa Oy:n -asiakastiedot

 • Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, y-tunnus, www-osoite, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta, organisaatioon liitetyt palvelut
 • Yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelin
 • Yritys, etunimet, sukunimi, sähköposti, puhelin, henkilötunnus

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella esimerkiksi henkilön vierailusta yrityksen verkkosivulla ja hänen suorittamistaan toimenpiteistä kuten dokumenttien latauksista, katsotuista sivuista ja lomakkeiden täytöistä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä asiakassuhteeseen sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tilaamista/osallistumisista palveluista.

Henkilöistä kerätään tietoa myös kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien, messujen yhteydessä kerätään osallistujatietoja.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Vuokatinmaa Oy:n yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa puitteissa ja/tai palveluiden tuottamiseksi Vuokatinmaa Oy:n sisällä muille tytäryhtiöille, yhteistyökumppaneille.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksyttyjen teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy asiattomilta on estetty.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidylla on oikeus vaatia, että Vuokatinmaa Oy oikaisee ilman aiheetonta viivästystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot sekä oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen että:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla;

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevia tietojen käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 1. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Tutustu tietosuoja/evästekäytäntöihimme

Vuokatinmaan rauhallinen sijainti Nuasjärven rannassa varmistaa puitteet onnistuneelle lomalle Vuokatissa. 

Vuokatinmaan hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä 100% uusiutuvaa energiaa.

Valikko

Yhteystiedot

Jäätiönrinteenpolku 3, 88610 Vuokatti Suomi, Finland

Petri Heikkinen +358 50 585 1210
Larissa Tammis +358 50 5861 444

sales@vuokatinmaa.com

Some